Leverings voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Dolce D en haar afnemers.


Artikel 1 Aanbiedingen en overeenkomsten
1.1.           Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Dolce D behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2.     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dolce D. Dolce D is gerechtigd gemotiveerde bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dolce D dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling


Artikel 2 Prijzen en betalingen
2.1           De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele bestelkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2.             Dolce D is gerechtigd een volledige vooruitbetaling te vragen bij bestelling of reservering. Binnen 10 dagen na verzending van onze mail dient het gereserveerde te worden afgenomen. De betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings- / bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dolce D.

2.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in  de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dolce D.     
      
Artikel 3  Levering

3.1.           Levering door Dolce D vindt plaats met bekwame spoed, doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Dolce D anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Dolce D. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
3.2.           Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
3.3.           Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending) reizen de goederen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4 Reclames en aansprakelijkheid
4.1.           U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Dolce D te melden en wij in de gelegenheid worden gesteld een en ander te controleren.
4.2.             In geval is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden ten gevolge van een productiefout, heeft Dolce D de keuze het desbetreffende artikel, na retournering, te vervangen door nieuwe of gelijkwaardige artikelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 
4.3.             Indien u het artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Dolce D te retourneren en/of de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen wordt in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd en is de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken en per aangetekende post is verzonden en Dolce D vooraf op de hoogte is gebracht van de retourzending. Door Dolce D terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetaald na de ontbinding c.q. ontvangst retour. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
4.4.             Uitzondering op artikel 4.3. kunnen slips, strings, pantybroekjes body’s, badpakken, pantylets en alle andere artikelen, die rechtstreeks in contact kunnen komen met plaatsen van het lichaam, waar eventuele afscheiding van mogelijk is, kunnen niet teruggenomen worden in verband met hygiënische overwegingen. Zoals wettelijk vermeld op de site van de rijksoverheid met betrekking tot retournering c.q. bedenktijd. Uitzondering hierop is indien artikel 4.2. van toepassing is. 


Artikel 5 Overmacht
5.1.           Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Dolce D in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dolce D gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2.           Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Dolce D kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 


Artikel 6  Diversen
6.1.           Indien u aan Dolce D schriftelijk opgave doet van een adres, is Dolce D gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dolce D schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dien te worden gezonden.
6.2.             Dolce D is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling (en) gebruik te maken van derden.
6.3.             Dolce D werkt volgens de algemene leveringsvoorwaarden zoals aangegeven door de Mitex, branchevereniging. 
6.4.             Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.5.           Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten  overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag. 
6.6.           Afwijkingen van voormelde voorwaarden gelden uitsluitend indien zij tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
6.7.           Doordat een afnemer bestelt, reserveert geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt.

Artikel 7 Geschillencommissie
7.1.          Geschillen worden behandeld zoals aangegeven in de algemene leveringsvoorwaarden van de Mitex, ook vermeld onder artikel 6.4. 
Zie ook www.mitex.nl.